Úradná tabuľa

Výpočet vytriedenia KO za rok 2019.docx (16518)

Komunálny odpad - harmonogram.pdf (157373)

Rozhodnutie VSD výrub drevín.pdf

Súhlasné rozhodnutie na výrub drevín.pdf

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
 

V súlade s ustanovením §-u 18 a) odst. 4  a odst. 8 c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

OBEC RUSKÝ POTOK

vypisuje výberové konanie do funkcie

HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  RUSKÝ POTOK

(ďalej len obec)

Kandidát do funkcie hlavného kontrolóra obce zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami ( viď nižšie )

do  03.01.2019

na Obecnom úrade v Ruskom Potok č. 5, 067 66 Kolbasov v uzatvorenej obálke označenej:

„ VOĽBA  HLAVNÉHO KONTROLÓRA  OBCE „  NEOTVÁRAŤ ! “

Výberové konanie sa uskutoční 17.01.2020.

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ,
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom vzdelaní ,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na vykonanie voľby v obecnom zastupiteľstve (ďalej len OcZ),
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • znalosti základných a ekonomických noriem  samosprávy ( zák.č.369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov, zák.č.502/2001  Z.z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov, zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov).

Všeobecné podmienky :

 • hlavný kontrolór je podľa ustanovenia §-u 18 a) odst. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volený OcZ na 6 rokov. Je zamestnancom obce a podľa odst. 6 vyššie cit zákona sa pracovný pomer dohoduje na kratší pracovný čas a to 0,15 % z celku,
 • za svoju činnosť zodpovedá OcZ, ktorému predkladá správu o výsledkoch kontroly na jeho najbližšom zasadnutí,
 • funkcia hlavného kontrolóra obce nie je zlučiteľná s výkonom poslanca  OcZ, funkciou v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom orgáne obce,
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti  a kompetencií obce,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach OcZ.

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami obce,
 • kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach OcZ,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zaradenia, alebo zrušenia poplatkov obce,
 • daňové nedoplatky.

 

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu  a záverečného účtu obce pred ich schválením v OcZ.

Zverejnené na :

-   webovej stránke obce – www.obecruskypotok.webnode.sk

-   úradnej tabuli na  Obecnom úrade v Ruskom Potoku

 

Dňa 09.12.2020

Bc. Veronika Paraska

     starostka obce        Výpočet vytriedenia KO za rok 2019.pdf (178186)

Kontakt

Obec Ruský Potok
Obecný úrad 5
Ruský Potok
067 66

+ 421 57 76 98 121
+ 421 917 589 267